1.Up Up Girls' Hikari Noa, Miu Watanabe, & Raku teamed with Miyu Yamashita and defeated Arisu Endo, Haruna Neko, Moka Miyamoto, & Suzume

2.Maki Ito, Yuki Kamifuku defeated Kaya Toribami, Mirai Maiumi

3.Hyper Misao, Shin Ultra Shoko defeated The BAKURESTSU Sisters

4.Yuka Sakazaki defeated Nao Kakuta in an Athletic Meet Match

5.Mizuki, Rika Tatsumi defeated Marika Kobashi, Pom Harajuku