1.Rui Hiugaji, Yapper Men defeated MUSASHI, Koji Kawamura, Ayumu Gunji

2.Pretty Ota won a Hardcore Battle Royal

3.Dick Togo, MEN's Teio, TAKA vs Great Sasuke, Jinsei Shinzaki, Super Delfin ended in No Contest