1.Jun Saito defeated Ryoma Tsukamoto

2.Atsuki Aoyagi defeated Francesco Akira, TAJIRI in a 3-Way

3.Purple Haze's Zeus, Izanagi defeated Takao Omori, Rei Saito

4.Yoshitatsu, Seigo Tachibana, Carbell Ito defeated Black Mensore, Lowther, All Mighty Inoue to retain the AJPW TV Six-Man Titles

5.Nextream's Kento Miyahara, Yuma Aoyagi defeated Evolution's Hikaru Sato, Dan Tamura

6.Suwama, Shotaro Ashino defeated Total Eclipse's Jake Lee, Hokuto Omori