WATCH NOW: KYUSHU Hakata Hanami Tori Cup

EVENT CARD
1. Mentai*Kid, Alejandro vs Minoru Fujita, Ken'ichiro Arai
2. Genkai, Kengo Mashimo vs Naoki Sakurajima, Batten x Purapura
3. Mentai*Kid, Alejandro vs Genki Horiguchi, Susumu Yokosuka
4. Genkai, Kengo Mashimo vs ASOSAN, Hitamaru Sasaki
5. Kuma Arashi vs Kodai Nozaki
6. Hakata Hanami Tori Cup Final